Skip to content

Demographic of TANKARA

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Amrapar (Tol) 1613 292 0656.4
2 Anandpar 1596 310 02105.3
3 Bangavadi 2035 422 02352.9
4 Bedi 1049 217 01074.4
5 Bhutkotda 1369 231 01153.1
6 Chhattar 1970 360 01653.5
7 Devaliya 235 52 0350.8
8 Dhroliya 368 68 0403.5
9 Ghunada Khanpar 1731 338 01324.6
10 Hadala 1948 391 01551.2
11 Hadmatiya 3283 609 01769
12 Hamirpar 1447 293 0965.3
13 Harbatiyali 2081 365 01201
14 Hirapar 1334 255 0774.2
15 Jabalpur 2270 429 01123.1
16 JivaparTankara 1168 228 01481
17 Jodhpar (Zala) 970 228 01517
18 Kagdadi 1526 344 01775.6
19 Kalyanpur 1138 234 0822.4
20 Khakhra 350 64 0389.9
21 Kothariya 2157 423 03115.3
22 Lajai 4126 786 02449.5
23 Lakhdhir Gadh 1054 192 0838.8
24 Mahendrapur 1353 261 01179.7
25 Meghpar Zala 1079 211 01735.7
26 Mitana 2937 546 02803.9
27 Mota Khijadiya 1222 227 01350.5
28 Nana Khijadiya 2134 400 0969.5
29 Nana Rampar 943 180 0914.5
30 Nasitpar 2159 424 01669.6
31 Neknam 3552 720 02578.3
32 Nesda Khanpar 1765 369 01524.6
33 Nesda Surji 2133 391 01322.7
34 Otala 2310 474 01529.1
35 Rajavad 1096 216 0945.2
36 Rohishala 1446 356 01102.4
37 Sajanpar 2776 504 02233.6
38 Sakhpar 504 102 0700.9
39 Saraya 1453 274 01138.4
40 Savdi 1680 305 01346.1
41 Tankara 11421 2244 03438
42 Tol 1748 306 01504.8
43 Vachhakpar 951 176 0787.9
44 Vaghgadh 495 122 0365.4
45 Vijaynagar 523 97 0689.3
46 Virpar 2974 602 01437.8
47 Virvav 2105 411 02655.3
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020