Skip to content

Demographic of MALIYA

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Bagasara 903 174 01029.3
2 Bhavpar 1751 372 01959.8
3 Bodki 1705 327 01368.7
4 Chamanpar 255 70 0722.2
5 Chanchavadarda 1771 333 0928.2
6 Chikhli 742 133 03520.8
7 Dahisara Nana 989 200 01032
8 Derala 1225 276 02041.8
9 Fattepar 278 59 0225.5
10 Ghantila 4313 867 05954.9
11 Haripar 1621 312 0501.9
12 Jajasar 1267 255 02441.9
13 Jasapar 972 235 0864.8
14 Kajarda 2600 449 01117.1
15 Khakhrechi 4950 1071 05679.8
16 Khirai 1029 192 0953.2
17 Khirsara 593 125 0540.6
18 Kumbhariya 1026 226 01931.9
19 Kuntasi 1624 342 01862.7
20 Lavanpur 65 23 0451.3
21 Laxmivas 601 150 01268.6
22 Mahendragadh 645 144 0442.6
23 Maliya(M) 15964 0
24 Manaba 830 175 0722.9
25 Mandarki 233 47 01487.1
26 Meghpar 1311 301 0607.8
27 Mota Bhela 1668 374 01845.4
28 Mota Dahisara 5114 1070 03803.8
29 Moti Barar 1044 259 01005.4
30 Nana Bhela 680 165 0882.9
31 Nani Barar 2095 492 02313
32 Navagam 1515 285 01550.7
33 Navlakhi 0 0 02723.2
34 Rasangpar 834 179 0856.5
35 Rohishala 409 86 0599.4
36 Sarvad 3059 641 02187.6
37 Songadh 225 54 0297.6
38 Sultanpur 1040 196 0456.1
39 Targhari 1065 217 01187
40 Vadharva 1074 239 02372.6
41 Vardusar 129 25 0669.1
42 Varsamedi 874 129 01157.3
43 Vavaniya 4356 847 01963.8
44 Vejalpar 1864 407 01745.5
45 Venasar 1456 323 02579.5
46 Virvadarka 928 193 01037
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020