Skip to content

Demographic of PADDHARI

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Adbalka 470 98 0603.5
2 Amreli 745 144 0906.6
3 Baghi 682 142 0827.8
4 Bodi Ghodi 1187 238 01137.6
5 Chanol Moti 783 137 0927.7
6 Chanol Nani 227 46 0255.2
7 Chanol Navi 470 97 0480.5
8 Chhelli Ghodi 381 76 0532.7
9 Dahisarda (Aji) 1415 286 0994
10 Dahisarda Und 587 121 0519
11 Depaliya 388 84 0173.8
12 Dhokaliya 1150 245 0821.3
13 Dhunana Gam 85 20 0241.7
14 Domda Bhayuna 1106 207 0747
15 Dungarka 851 175 0686.5
16 Fatepar 878 190 0251.4
17 Gadhda 824 171 0477.7
18 Govindpar 539 107 0343.1
19 Hadmatiya 1369 269 02008.8
20 Haripar 763 126 0529.6
21 Hidad 567 112 0491.1
22 Intala Nana 534 99 0539
23 Ishvariya 1571 308 01152.3
24 Jhilariya 1719 339 01690.6
25 Jivapar 698 140 01147.4
26 Jodhpar Chhala 313 53 0775.1
27 Kerala 659 139 01109.1
28 Khajurdi 1431 258 01306.3
29 Khakhada Bela 2240 418 02506.7
30 Khambhala 1580 306 01405.2
31 Khamta 1187 227 0677.4
32 Khandheri 1024 171 0863.9
33 Khijadiya Mota 1573 331 01677.4
34 Khijadiya Nana 469 85 0586.4
35 Khodapipar 2468 571 02493.1
36 Khokhri 921 174 01247
37 Metoda 1117 229 01086.2
38 Moviya 2252 432 01016.9
39 Nanavada 489 86 0459
40 Naranka 1191 248 01033.1
41 Nyara 2226 414 01274.2
42 Paddhari (CT) 10547 0
43 Radad 484 80 0865.9
44 Rampar Mota 1531 289 0882.3
45 Rampar Pati 516 125 0403.8
46 Rangpar 562 106 0685.4
47 Rojiya 653 113 0959.3
48 Rupavati 602 138 0830.6
49 Sagaliya Nana 362 94 0448
50 Sal Pipaliya 1576 297 02008.2
51 Sarapdad 4826 1007 02964.9
52 Suvag 821 169 0962.7
53 Targhari 3472 627 01821.9
54 Thoriyali 2740 563 02394.2
55 Ukarda 1534 309 01527.2
56 Vachli Ghodi 377 83 0593.7
57 Vanpari 1019 188 01262.8
58 Visaman 2030 426 01708.1
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020