Skip to content

Demographic of RAJKOT CITY(12,86,995)

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Amargadh 1351 239 01560
2 Anandpar (CT) 13483 0
3 Aniyala 1701 333 0955
4 Badpar 700 147 0689.6
5 Barvan 1216 212 0629.6
6 Bedla 3385 552 02084.3
7 Bhangda 654 157 0540
8 Bhayasar 1006 187 0975.3
9 Bhupgadh 2483 496 01118.6
10 Chanchadiya 1158 199 0443
11 Chitravav 893 145 0328.4
12 Deroi 795 186 0675.8
13 Dhamalpar 1054 192 0698.2
14 Dhandhiya 1070 193 0868.3
15 Dhandhni 1731 266 0586.8
16 Dungarpar 756 110 0862
17 Fadadang 922 191 0989.2
18 Gadhka 2448 499 01873.5
19 Gavaridad 3749 690 02591.3
20 Ghanteshvar (CT) 5874 0
21 Golida 863 179 0601.9
22 Gunda 671 151 0717
23 Hadmatiya (Bedi) 1000 178 0961.8
24 Hadmatiya (Golida) 942 186 0978.7
25 Halenda 3724 725 01326.2
26 Haripar 1223 250 01346.9
27 Hirasar 318 58 0874.8
28 Hodthali 1425 278 0715.1
29 Jaliya 1639 361 02283.1
30 Jamgadh 1514 228 0734.3
31 Jhiyana 2212 424 01735.4
32 Kalipat 2692 473 0993.1
33 Kankot 1451 257 01322.2
34 Kasturbadham 4201 813 01537.6
35 Kathrota 1192 196 0620.6
36 Kharachiya 1784 359 0800.9
37 Kherdi 3179 655 02531.1
38 Khijadiya 1324 220 01177.7
39 Khokhadadad 2050 398 01178.2
40 Khorana 2154 454 02090.7
41 Kothariya(CT) 53794 0
42 Kuchiyadad 1830 333 01224.5
43 Kuvadva 8214 1552 02015.5
44 Lakhapar 1551 271 0627
45 Lampasari 669 131 0756.1
46 Lodhida 1793 325 01101.5
47 Lothada 1824 355 01019.5
48 Magharvada 1702 323 01186.6
49 Mahika 2612 515 01117.7
50 Makanpar 1062 178 0542.7
51 Maliyasan 3508 630 01183.2
52 Mesvada 1398 270 01460.4
53 Nagalpar 880 154 0833.2
54 Nakaravadi 1750 325 0765.4
55 Navagam 520 98 0644
56 Padasan 1161 251 01235.2
57 Para Pipaliya 2553 557 0846.9
58 Parevala 2015 338 02060.1
59 Pipaliya 1222 236 0522.3
60 Rafala 1321 290 01487.5
61 Rajgadh 576 112 0623.5
62 Rajkot(M+OG) 1323363 0
63 Ramnagar 359 69 0318.9
64 Rampara 170 35 0164
65 Rampara (Suliya) 723 123 0362
66 Rampara Beti 1752 308 0880.9
67 Ranpar 1251 261 0700
68 Ratanpar 1422 241 01207.3
69 Ronki 270 57 0356.3
70 Sajadiali Lili 1647 334 01257.7
71 Sajadiali Suki 619 128 0955.5
72 Samadhiyala 1467 247 01089.6
73 Sanosara 2574 518 01997
74 Sar 977 193 0574.9
75 Sardhar 8137 1607 03181.3
76 Satda 1178 206 0892.8
77 Saypar 1100 211 0837.9
78 Sokhada 1697 307 0557.9
79 Targhadiya 1748 357 01231.6
80 Thebachda 1922 382 01222
81 Umrali 1290 239 0884
82 Vadali 2067 374 02990.2
83 Vajdi (Virda) 1486 290 0471.1
84 Vajdi Gadh 622 111 0466.6
85 Vankvad 938 131 0213.6
86 Vejagam 1100 180 0801.7
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020