Skip to content

Demographic of JASDAN

Sr.No. Village Population No Of House Area-(Hectare)
1 Adhiya 1028 211 0542
2 Ajmer 2651 481 01287.5
3 Ambardi 4240 809 02294.3
4 Amrapur 4753 844 01672.1
5 Ankadiya 1610 255 0939.6
6 Asalpar 2052 388 0886
7 Atkot 10079 1878 02190.8
8 Bakhalvad 3023 518 01186.4
9 Baldhoi 4199 785 01900.9
10 Bandhali 2202 366 0662.6
11 Barvala 1700 299 01434.1
12 Belda 1768 286 0555.1
13 Bhadla 5287 1055 03630.6
14 Bhadli 4844 754 03167.4
15 Bhandariya 4272 853 02216.8
16 Bhonyra 1331 261 0922.1
17 Boghravadar 1719 330 01484.7
18 Chhasiya 4342 814 01959.8
19 Chitaliya 1243 228 0401.3
20 Dadli 1567 320 01004.8
21 Dahinsara 3772 730 01200.6
22 Devdhari 3152 578 01850
23 Devpara 1935 364 0981.5
24 Dhedhuki 1378 272 0606.1
25 Dodiyala 3013 622 01914.6
26 Dolatpar 990 211 0803.4
27 Fulzar 2471 428 01549.8
28 Gadhadiya (Jam) 2311 434 0835.8
29 Gadhadiya (Jas) 2353 438 0644.3
30 Gadhala 1586 299 0898.1
31 Godladhar 2346 395 01152.2
32 Gokhlana 3107 601 01856.3
33 Gundala (Jas) 2084 415 01086.4
34 Gundala Jam 632 146 0627.9
35 Hadmatiya khanda 1872 296 0841
36 Hathasani 3480 712 01778.8
37 Hingolgadh 1504 307 01019
38 Ishvariya 1755 342 01509.6
39 Janada 2362 449 0873.2
40 Jangvad 3758 757 01988.2
41 Jasapar 2867 528 01624.6
42 Jasdan(M) 48483 0
43 Jivapar 2629 497 01523.1
44 Juna Pipaliya 1757 363 01258.4
45 Kaduka 3283 562 01685.9
46 Kalasar 3608 715 02465.7
47 Kamlapur 6141 1188 02466.9
48 Kandhevaliya 2815 496 01003.1
49 Kanesara 4029 763 02343.1
50 Kanpar 2312 516 01586.6
51 Kansloliya 2046 372 0977.6
52 Khadkana 467 96 0595.4
53 Khadvavdi 2714 441 01188
54 Kharachiya Jam 2116 425 01036.4
55 Kharachiya Jas 717 134 0396
56 Kotda 1186 225 0551.8
57 Kothi 3441 501 01118.3
58 Kundani 1810 338 0866.6
59 Lalavadar 1155 219 0468.7
60 Lilapur 4228 819 02234.5
61 Madava 1870 286 0872.8
62 Madhavipur 1279 231 0610.5
63 Madhda 448 82 0526.3
64 Meghpar 817 197 0888.2
65 Modhuka 3668 610 02035.7
66 Mota Hadmatiya 1922 356 0879.6
67 Mota Matra 2328 445 01581.6
68 Moti Lakhavad 2862 506 01114.1
69 Nani Lakhavad 3319 643 01257.1
70 Navagam 1588 274 0413.8
71 Panchavada 3183 628 02090.1
72 Parewala 2205 386 01049.6
73 Patiyali 2033 346 0900.2
74 Pipardi 5772 993 01991.6
75 Polarpar 1444 260 0605.8
76 Pratappur 1044 214 0867.2
77 Raja Vadla Jam 2294 389 01230.4
78 Rajavadla Jas 1524 284 0359.1
79 Ramaliya 1378 265 01043.6
80 Raningpar 1675 279 0856.6
81 Ranjitgadh 427 111 0479.6
82 Ranparda 892 193 0733.1
83 Revaniya 2582 517 0934.4
84 Rupavati 2729 473 0946.9
85 Sanala 1802 299 01095.4
86 Sanali 2481 451 0991.2
87 Sanathali 6368 1266 03315.2
88 Sartanpar 889 151 0699.6
89 Shivrajpur 6684 1219 02649
90 Som Pipaliya 2462 434 01527.9
91 Somalpar 1669 283 0609.6
92 Thoriyali 1494 302 0701.8
93 Vadod 3172 503 01540.7
94 Vanala 994 176 01237.8
95 Vangadhara 3228 526 01189.8
96 Veraval Bhadla 1383 246 0734.7
97 Veraval Bhadli 1276 227 0792.5
98 Veraval sanathali 606 133 0546.1
99 Vinchhiya 14427 2782 01854
100 Virnagar 5484 1078 02784.5
101 Virpur 944 153 0633.7
102 Zundala 1903 432 01296.6
Fixed Deposite Interest Rates :
   15 days to 45 days : 4.75% | 46 days to 90 days : 6% | 91 days to 179 days : 6.25% | 180 days to below 1 year : 6.75% | 1 year to 2 years : 7% | 2 years to 5 years: 6.50%
Tenders | Notifications | Unclaimed As On 30/04/2020